Câu hỏi được gắn thẻ «android-assets»


8
Sự khác biệt giữa / res và / thư mục tài sản
Tôi biết rằng các tệp trong resthư mục có thể truy cập được R.classtrong khi các tài sản hoạt động giống như một hệ thống tệp, nhưng tôi muốn biết, nói chung, khi nào tốt nhất nên sử dụng cái này và cái kia. Bất cứ ai có thể giúp …


6
Phát tệp âm thanh từ thư mục tài sản
Tôi có đoạn mã sau: AssetFileDescriptor afd = getAssets().openFd("AudioFile.mp3"); player = new MediaPlayer(); player.setDataSource(afd.getFileDescriptor()); player.prepare(); player.start(); Vấn đề là, khi tôi chạy mã này, nó bắt đầu phát tất cả các tệp âm thanh trong thư mục tài sản, theo thứ tự bảng chữ cái thay vì chỉ phát tệp …

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.