Câu hỏi được gắn thẻ «database-table»

Trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS), một bảng sắp xếp thông tin theo hàng và cột. Mỗi bảng có một số cột xác định, mỗi cột được xác định bằng tên của nó, nhưng số hàng là thay đổi, bao gồm một cột cho mỗi dòng dữ liệu.
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.