Câu hỏi được gắn thẻ «language-lawyer»

Đối với các câu hỏi về sự phức tạp của thông số kỹ thuật chính thức hoặc có thẩm quyền của ngôn ngữ lập trình và môi trường.

8
C ++ 11 đã giới thiệu một mô hình bộ nhớ tiêu chuẩn. Nó có nghĩa là gì? Và nó sẽ ảnh hưởng đến lập trình C ++ như thế nào?
C ++ 11 đã giới thiệu một mô hình bộ nhớ được tiêu chuẩn hóa, nhưng điều đó chính xác có nghĩa là gì? Và nó sẽ ảnh hưởng đến lập trình C ++ như thế nào? Bài viết này (của Gavin Clarke , người trích dẫn Herb Sutter ) …Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.