Câu hỏi được gắn thẻ «load-order»

4
tải và thực hiện thứ tự các tập lệnh
Có rất nhiều cách khác nhau để đưa JavaScript vào trang html. Tôi biết về các tùy chọn sau: mã nội tuyến hoặc được tải từ URI bên ngoài được bao gồm trong thẻ <head> hoặc <body> [ 1 , 2 ] không có deferhoặc asyncthuộc tính (chỉ các tập …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.