Câu hỏi được gắn thẻ «ssms»

Microsoft SQL Server Management Studio là một công cụ đồ họa để định cấu hình, quản lý và quản trị tất cả các thành phần trong Microsoft SQL Server.2
Định dạng SQL trong SQL Server Management Studio
Trong Visual Studio và các IDE khác, bạn có thể dễ dàng tự động định dạng mã của mình bằng phím tắt, thông qua menu hoặc tự động khi bạn nhập. Tôi đã tự hỏi nếu có một cách để kích hoạt tính năng tiêu chuẩn này trong SQL Server …

4
Ràng buộc duy nhất trên nhiều cột
CREATE TABLE [dbo].[user]( [userID] [int] IDENTITY(1,1) NOT NULL, [fcode] [int] NULL, [scode] [int] NULL, [dcode] [int] NULL, [name] [nvarchar](50) NULL, [address] [nvarchar](50) NULL, CONSTRAINT [PK_user_1] PRIMARY KEY CLUSTERED ( [userID] ASC ) ) ON [PRIMARY] GO Làm cách nào để thêm một ràng buộc duy nhất cho các cột fcode, …
17
SQL Server Management Studio 2012 ở đâu?
Tôi đã có SQL Server 2008 R2 và Visual Studio 2008 và 2010 trên máy tính xách tay của mình. Tôi đã cài đặt SQL Server 2012 và cuối cùng đã có Công cụ dữ liệu SQL Server để hiển thị, để tôi có thể tạo báo cáo SSRS trong …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.