Câu hỏi được gắn thẻ «undefined-behavior»

Kết quả không thể đoán trước của việc biên dịch hoặc thực thi một chương trình phá vỡ các quy tắc của ngôn ngữ mà cả trình biên dịch, trình thông dịch và hệ thống thời gian chạy đều phải thi hành. KHÔNG SỬ DỤNG thẻ này cho các câu hỏi liên quan đến loại dữ liệu hoặc giá trị trả về của "không xác định". Trong những trường hợp đó, thẻ [không xác định] nên được sử dụng thay thế.
5
Tại sao vòng lặp này tạo ra cảnh báo trên mạng: lặp đi lặp lại 3u gọi hành vi không xác định, và xuất ra hơn 4 dòng?
Biên dịch này: #include <iostream> int main() { for (int i = 0; i < 4; ++i) std::cout << i*1000000000 << std::endl; } và đưa gccra cảnh báo sau: warning: iteration 3u invokes undefined behavior [-Waggressive-loop-optimizations] std::cout << i*1000000000 << std::endl; ^ Tôi hiểu có một tràn số nguyên đã …
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.