Bao gồm tô màu theo kiểu thời gian GNU ls


10

Tôi biết, tôi có thể chỉ định định dạng thời gian tùy chỉnh cho lsnhư thế này

ls -lAF --time-style="+ %Y-%b-%d  %H:%M:%S" --color=always

nhưng tôi muốn "nhập lậu" màu sắc trong định dạng thời gian. Ví dụ, tôi muốn có một năm 2014màu đỏ. Làm thế nào tôi có thể làm điều đó?

Tôi đã thử đặt mã màu \033[0;31mở phía trước %Y, nhưng mã không được hiểu là màu mà là vô nghĩa.

Câu trả lời:


12

Nhập ký tự ESC theo nghĩa đen. Điều này thường được thực hiện bằng cách nhập Ctrl+ Vvà sau đó là khóa được yêu cầu, trong trường hợp này Esc.

Hoặc trong ksh93, zshhoặc bash, sử dụng các $'...'trích dẫn trong đó echocác chuỗi thoát giống như được mở rộng:

ls -lAF --time-style=$'+ \e[31m%Y\e[m-%b-%d  %H:%M:%S' --color=always
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.