Mplayer trong toàn màn hình trong xmonad


7

Có thể chạy mplayertrong toàn màn hình xmonad?

Khi tôi sử dụng -fullscreenchuyển đổi hoặc flệnh nó không làm gì cả.

Câu trả lời:


Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.