Đang cố gắng bật EPEL trên Centos 6 và nó sẽ không hiển thị ở chế độ repolist


7

Khi tôi chạy yum repolist, tôi không thấy EPEL được liệt kê.

# yum repolist

Loaded plugins: downloadonly, fastestmirror, protectbase, refresh-packagekit,
       : security
Loading mirror speeds from cached hostfile
 * base: centos.mia.host-engine.com
 * extras: mirror-centos.hostingswift.com
 * updates: centos-mirror.jchost.net
0 packages excluded due to repository protections
repo id            repo name                 status
base              CentOS-6 - Base              6,518
extras             CentOS-6 - Extras               35
updates            CentOS-6 - Updates              209
repolist: 6,762

Tôi đã theo dõi http://xmodulo.com/how-to-set-up-epel-reposeective-on-centos.html

Những hướng dẫn này chỉ cho tôi cách cài đặt RPM và khóa GPG. Mà tôi đã làm:

# sudo rpm -Uvh http://mirrors.kernel.org/fedora-epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.rpm
Retrieving http://mirrors.kernel.org/fedora-epel/6/i386/epel-release-6-8.noarch.
rpm
Preparing...        ########################################### [100%]
    package epel-release-6-8.noarch is already installed

Câu trả lời:


9

Bạn có đảm bảo rằng nó được kích hoạt? Nếu một repo không được kích hoạt thì nó sẽ không xuất hiện repolist. Kiểm tra các tập tin trong /etc/yum.repos.d/*.repo.

Ví dụ:

[[email protected] ~]# yum repolist 2>&1 | grep epel
epel                   EPEL Repo            11,148

Cho thấy EPEL đã được cài đặt và liệt kê trong repolistđó vì vậy tôi đi vô hiệu hóa nó và kiểm tra repolistlại:

[[email protected] ~]# sed -i 's/enabled=1/enabled=0/g' /etc/yum.repos.d/epel.repo
[[email protected] ~]# yum repolist 2>&1 | grep epel
[[email protected] ~]#

BIÊN TẬP:

Bạn cũng có thể tạm thời kích hoạt repo bằng cách sử dụng --enablerepotùy chọn ghi đè enabledcài đặt trong cấu hình của repo.


3

Gói kho EPEL hiện cũng có thể cài đặt trực tiếp từ kho lưu trữ CentOS Extras trong tất cả các phiên bản CentOS được hỗ trợ (5, 6 và 7). Johnny Hughes (một trong nhóm CentOS) đã đề cập đến điều này trong các bình luận của bài viết xmodulo.com mà bạn đã theo dõi, nhưng trang này dường như chỉ được cập nhật để phản ánh điều này đối với CentOS 7.

Kho lưu trữ CentOS Extras phải được bật theo mặc định, vì vậy bạn chỉ có thể chạy:

sudo rpm -e epel-release

để loại bỏ gói hiện có và sau đó:

sudo yum install epel-release

để bật EPEL.

Nguồn:


Điều này làm việc cho tôi.
rangsiman

2

Tôi thường sử dụng nguồn này cho CentOS 6.x và muốn quay vòng -Uvh nó từ một tệp cục bộ:

wget http://dl.fedoraproject.org/pub/epel/6/x86_64/epel-release-6-8.noarch.rpm
sudo rpm -Uvh epel-release-6*.rpm

Mặc dù tôi không thể hiểu tại sao bạn không nên làm việc, nhưng bạn có thể thử của tôi. Luôn luôn làm việc cho tôi.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.