tại lệnh: Thời gian bị lỗi


Câu trả lời:


14

Một dấu thời gian (như được công nhận bởi at, xem hướng dẫn sử dụng tốt) phải được đưa ra:

bash-4.1$ echo echo hi | at teatime
job 5 at 2016-02-02 16:00
bash-4.1$ 
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.