Không thể cài đặt lsb-core trên Ubuntu Server 11.10


8

Tôi đang cố gắng cài đặt lsb-core trên máy chủ Ubuntu. Đã làm apt-get updaterồiapt-get install lsb-core

[email protected]:~# apt-get install lsb-core
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
 lsb-core : Depends: lsb-invalid-mta but it is not going to be installed or
           mail-transport-agent
      Depends: binutils but it is not going to be installed
      Depends: libc6-dev but it is not going to be installed or
           libc-dev
      Depends: cups-bsd but it is not going to be installed or
           lpr
      Depends: lprng or
           cups-client but it is not going to be installed
      Depends: m4 but it is not going to be installed
      Depends: mailx or
           mailutils but it is not going to be installed
      Depends: make but it is not going to be installed
      Depends: ncurses-term but it is not going to be installed
      Depends: pax but it is not going to be installed
      Depends: alien (>= 8.36) but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).

Vì vậy, rõ ràng Ubuntu không cảm thấy như cài đặt lsb-core. Một điều tôi có thể tìm thấy trên Google nói rằng gương đã lỗi thời. Tuy nhiên tôi không thể tìm thấy những gì sai với nguồn của tôi. Dưới đây là bản sao của nó

# deb cdrom:[Ubuntu-Server 11.10 _Oneiric Ocelot_ - Release i386 (20111011)]/ oneiric main restricted

#deb cdrom:[Ubuntu-Server 11.10 _Oneiric Ocelot_ - Release i386 (20111011)]/ oneiric main restricted

# See http://help.ubuntu.com/community/UpgradeNotes for how to upgrade to
# newer versions of the distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric main restricted

## Major bug fix updates produced after the final release of the
## distribution.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates main restricted

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu
## team. Also, please note that software in universe WILL NOT receive any
## review or updates from the Ubuntu security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric universe
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric universe
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates universe
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates universe

## N.B. software from this repository is ENTIRELY UNSUPPORTED by the Ubuntu 
## team, and may not be under a free licence. Please satisfy yourself as to 
## your rights to use the software. Also, please note that software in 
## multiverse WILL NOT receive any review or updates from the Ubuntu
## security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric multiverse
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-updates multiverse

## N.B. software from this repository may not have been tested as
## extensively as that contained in the main release, although it includes
## newer versions of some applications which may provide useful features.
## Also, please note that software in backports WILL NOT receive any review
## or updates from the Ubuntu security team.
deb http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://us.archive.ubuntu.com/ubuntu/ oneiric-backports main restricted universe multiverse

deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security main restricted
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security main restricted
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security universe
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security universe
deb http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security multiverse
deb-src http://security.ubuntu.com/ubuntu oneiric-security multiverse

## Uncomment the following two lines to add software from Canonical's
## 'partner' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by Canonical and the
## respective vendors as a service to Ubuntu users.
# deb http://archive.canonical.com/ubuntu oneiric partner
# deb-src http://archive.canonical.com/ubuntu oneiric partner

## Uncomment the following two lines to add software from Ubuntu's
## 'extras' repository.
## This software is not part of Ubuntu, but is offered by third-party
## developers who want to ship their latest software.
# deb http://extras.ubuntu.com/ubuntu oneiric main
# deb-src http://extras.ubuntu.com/ubuntu oneiric main


###################
# MODS
###################

# Webmin
deb http://download.webmin.com/download/repository sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolutions.co.uk/repository sarge contrib 

Bây giờ tôi không hoàn toàn chắc chắn liệu điều đó có tốt hay không, nhưng tôi biết rằng tôi có thể chạy các bản cập nhật cơ bản tốt. Và vì tôi đang sử dụng máy nhân bản của Hoa Kỳ nên nó không bị lỗi thời.

Bất cứ ý tưởng về những gì sai?


1
apt-get -s dist-upgradenói hệ thống của bạn được cập nhật?
Gilles 'SO- ngừng trở nên xấu xa'

@Gilles Có, tôi đã chạy nó trước khi tôi cố gắng cài đặt nó
TheLQ

Bạn có một /etc/apt/preferencestập tin?
Gilles 'SO- ngừng trở nên xấu xa'

@Gilles Không, nhưng tôi có một thư mục Preferences.d trống
TheLQ

1
bạn đã thực hiện ngày! Thx rất nhiều để chia sẻ - có cùng một vấn đề ...

Câu trả lời:


5

Ok, tự mình tìm ra nó. Nhưng tôi nghĩ vấn đề có thể xảy ra là tôi đã không giải thích rõ mọi thứ trong câu hỏi

Tôi đã cài đặt hamachi Linux beta bằng cách sử dụng dpkg -i package.deb. Vì một số lý do, dpkg đã không cài đặt các phụ thuộc, khiến apt hoảng loạn. Cài đặt thủ công không hoạt động.

Tuy nhiên, nó xuất hiện khi bạn cần chạy apt-get -f dist-upgradeđể làm cho các bộ phận hoạt động. Sau đó, nó phù hợp với tất cả mọi thứ và hamachi làm việc


1
+1 cho apt-get -f dist-upgrade. Điều đó đã giải quyết nó cho tôi!
alexgophermix
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.