Cách tạo tệp tar.gz từ thư mục không bao gồm thư mục


10

Làm cách nào để loại trừ tệp hoặc thư mục trong khi tạo tệp tar.gz bằng lệnh tar?

Câu trả lời:


13

Ví dụ đơn giản, tạo một tarball được nén trong thư mục, không bao gồm thư mục con và liệt kê nội dung:

$ ls fruit/
apple  banana  peach  tomato
$ tar czf onlyfruit.tar.gz --exclude=tomato fruit/
$ tar tf onlyfruit.tar.gz 
fruit/
fruit/peach/
fruit/apple/
fruit/banana/

3
Tôi ghét làm một người bán hàng rong, nhưng một quả cà chua cũng nói về mặt kỹ thuật / thực vật là một loại trái cây :)
Kev

4
Đây sẽ là một cuộc thảo luận thú vị tại cooking.stackexchange.com ; D

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.