Làm cách nào để hiển thị tiến trình với GPG cho các tệp lớn?


8

Tôi cần mã hóa một tệp lớn bằng gpg. Có thể hiển thị một thanh tiến trình như khi sử dụng lệnh pv?

Câu trả lời:


14

progress có thể làm điều này cho bạn - không hoàn toàn là một thanh tiến trình, nhưng nó sẽ hiển thị tiến trình (tính theo phần trăm) và tệp hiện tại đang được xử lý (khi nhiều tệp được xử lý):

gpg ... &
progress -mp $!
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.