Cách hiển thị các ký tự không in trong nano


9

Có cách nào để hiển thị hoặc chuyển đổi các ký tự không in như dòng mới hoặc tab trong nano không?

Đầu tiên, giả sử tập tin là ascii đơn giản.

Câu trả lời:


8

Nếu nó không được cấu hình cho "tiny", nanocó thể hiển thị các ký tự tabvà không gian có thể in được , nhưng nó không có quy định đặc biệt nào cho dòng mới .

Điều này được ghi lại trong hướng dẫn :

set whitespace "chuỗi"
Đặt hai ký tự được sử dụng để biểu thị sự hiện diện của các tab và dấu cách. Chúng phải là các ký tự cột đơn. Cặp mặc định cho ngôn ngữ UTF-8 là "»·"và cho các địa phương khác ">.".

và có thể được bật / tắt trong khi chỉnh sửa:

Hiển thị khoảng trắng (Meta-P)

bật tắt chế độ hiển thị khoảng trắng nếu bạn có "whitespace"tùy chọn trong nanorc. Xem tập tin Nanorc , để biết thêm.

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.