git commit lỗi - không thể chạy vim: Không có tệp hoặc thư mục như vậy


8
$ git commit  
error: cannot run vim: No such file or directory
error: There was a problem with the editor 'vim'.
Please supply the message using either -m or -F option.

Làm cách nào để khắc phục lỗi và xác định trình chỉnh sửa?


Bạn có muốn chạy vim hoặc một số trình soạn thảo khác? Nếu bạn muốn chạy vim, nó có hoạt động không nếu bạn chạy nó từ dòng lệnh?
Gilles 'SO- ngừng trở nên xấu xa'

Câu trả lời:


13

Bên cạnh việc cài đặt vimhoặc chỉ định thông báo cam kết trên dòng lệnh như thông báo lỗi được đề xuất, có một số cách để nói với git nên sử dụng trình soạn thảo nào. Bạn có thể đặt thuộc core.editortính (cục bộ cho dự án đó hoặc toàn cầu cho tất cả git):

$ git config --global core.editor nano

Bạn cũng có thể đặt EDITORbiến môi trường, git sẽ quay lại nếu core.editorkhông được đặt:

$ export EDITOR=nano

4

Câu trả lời là:

sudo apt-get install vim

vì nó là một máy mới và vim chưa được cài đặt.


1
Không thể "câu trả lời" cũng được export EDITOR=vi?
dubiousjim
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.