Trở thành nhà điều hành trên tất cả các kênh ircd-hybrid


7

Tôi có một vấn đề với ircd-hybridmáy chủ của tôi . Tôi chỉ có thể tự tạo toán tử trong tab trạng thái chứ không thể khi tôi tham gia các kênh.

Có thẻ nhà điều hành của tôi trong ircd.conf:

operator {
  /* name: the name of the oper */
  name = "operator";

  /* user: the [email protected] required for this operator. CIDR is not
   * supported. multiple user="" lines are supported.
   */
  user = "*@127.0.0.1";

  /* password: the password required to oper. By default this will
   * need to be encrypted using '/usr/bin/mkpasswd'.
   * WARNING: Please do not mix up the 'mkpasswd' program from 
   * /usr/sbin with this one. If you are root, typing 'mkpasswd' 
   * will run that one instead and you will receive a strange error.
   *
   * MD5 is supported. If you want to use it, use mkpasswd -Hmd5.
   */
  #password = "3ZokNTld506nY";
  password = "$1$oqD3q/0S$wQ1utcJG9Pcutmq6i3qxS.";

  /* class: the class the oper joins when they successfully /oper */
  class = "opers";

  /* privileges: controls the activities and commands an oper are 
   * allowed to do on the server. All options default to no.
   * Available options:
   *
   * global_kill: allows remote users to be /KILL'd (OLD 'O' flag)
   * remote:    allows remote SQUIT and CONNECT  (OLD 'R' flag)
   * kline:    allows KILL, KLINE and DLINE   (OLD 'K' flag)
   * unkline:   allows UNKLINE and UNDLINE    (OLD 'U' flag)
   * gline:    allows GLINE           (OLD 'G' flag)
   * nick_changes: allows oper to see nickchanges  (OLD 'N' flag)
   *        via usermode +n
   * rehash:    allows oper to REHASH config   (OLD 'H' flag)
   * die:     allows DIE and RESTART      (OLD 'D' flag)
   * admin:    gives admin privileges. admins
   *        may (un)load modules and see the
   *        real IPs of servers.
   */
  global_kill = yes;
  remote = yes;
  kline = yes;
  unkline = yes;
  gline = yes;
  die = yes;
  rehash = yes;
  nick_changes = yes;
  admin = yes;
};

Ngoài ra, làm cách nào tôi có thể định cấu hình máy chủ để khi người dùng tham gia kênh trước, họ không trở thành nhà điều hành cho kênh?

Câu trả lời:


4
 • kết nối với máy chủ IRC của bạn.
 • có quyền điều hành:
  • / toán tử điều hành
  • nhập mật khẩu của bạn
  • Máy chủ IRC hiển thị văn bản "Bạn đã nhập ... Khu vực hoàng hôn!"
 • / trích dẫn MODLOAD m_opme.so
  • mô-đun tải "OPME" này trên máy chủ
 • / trích dẫn opme # kênh
  • bây giờ bạn có quyền điều hành trong #channel

1
Các chế độ MODLOAD dường như không được dùng nữa MODRESTART đã được gỡ bỏ hoàn toàn. Sử dụng "MODULE Relo *" để tải lại tất cả các mô-đun. nước sốt: github.com/jmaurice/ircd-hybrid/blob/master/NEWS
Tim Strijdhorst

0

Gói ircd-hybrid trong Debian Jessie (và có thể cả Ubuntu) không chứa mô-đun opme.

Phiên bản trong Debian Stretch có, nhưng trong / usr / lib / ircd-hybrid / module / thêm. Bạn nên thêm đường dẫn này trong phần mô-đun của ircd.conf.

Bạn cũng nên thêm cờ opme trong phần toán tử của ircd.conf và tải lại / khởi động lại daemon.

Sau đó, bạn sẽ có thể làm

/oper yourusername yourpassword
/quote MODULE LOAD m_opme.la
/quote opme #channel
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.