Làm thế nào để tạo một danh sách địa chỉ trong mutt


8

Tôi sử dụng Muttnhư khách hàng chính của mình và sử dụng aliaslệnh khá thường xuyên.

Làm cách nào để nhóm các địa chỉ thư, hoặc bí danh thậm chí còn tốt hơn trong danh sách mà tôi có thể sử dụng như một aliasthư để gửi thư?

Câu trả lời:


10

Tạo một tệp có nội dung sau:

alias my_alias1 [email protected], [email protected]
alias my_alias2 [email protected], [email protected]

Nguồn nó từ cấu hình mutt của bạn với source path/to/alias_file.

Bạn đi đây!


Whoa, làm thế nào tôi có thể bỏ lỡ điều này? Có vẻ như cũng có thể sử dụng bí danh đã được xác định?
Profpatsch

Chắc chắn, bạn có thể sử dụng các bí danh đã được xác định làm mục tiêu của các bí danh khác.
artyom

Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.