Làm cách nào để tôi di chuyển .bash_profile khỏi nhà


9

Tôi cần .bash_profileđược đồng bộ hóa với Dropbox. Cách dễ nhất tôi có thể nghĩ đến là "chuyển hướng" shell để tìm kiếm .bash_profiletrong một thư mục tùy chỉnh.

Vì vậy, điều đó là có thể? Hoặc có giải pháp nào tốt hơn?


1
tạo symlink thành tập tin
Eddy_Em

Câu trả lời:


12

Như Eddy_Em đã đề xuất, chỉ cần liên kết với nó:

mv ~/.bash_profile ~/Dropbox/.bash_profile
ln -s ~/Dropbox/.bash_profile ~/
Khi sử dụng trang web của chúng tôi, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu Chính sách cookieChính sách bảo mật của chúng tôi.
Licensed under cc by-sa 3.0 with attribution required.